EKİM AYI MECLİS KARARLARI

                                                                       BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                              EKİM-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ    Başkanlığında 08.10.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  340  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırları içinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 09.10.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

341  Nolu Karar: Yerel Yönetimlerde Kalkınma “Şanlıurfa Modeli” ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

342 Nolu Karar: Makamının OLUR'u üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

Finansmanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye,Suriye Krizine Karşı Dayanıklılığın Arttırılması Projesi, Belediye Hizmetleri Bileşeni kapsamında Avrupa Birliği Suriye Krizi Bölgesel Güven Fonu (MADAD) hibe kaynadığı kullanılarak karşılanacak ve UNDP ile İller Bankası A.Ş işbirliğinde yürütülecek olan; Bozova ilçesinde bir adet Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı, atık transfer istasyonlarında kullanılmak üzere bir adet kazıcı-yükleyici alınması, katı atık taşımasında kullanılmak üzere toplam 3 adet çekici ve semi-treyler alınması, belediyenin teknik kapasitesini artırmaya yönelik “Proje Yönetim Ofisi” kurulması ve itfaiye hizmetlerinin etkin ve yeterli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 adet çift kabin çok amaçlı itfaiye aracı satın alınması, Hilvan ilçesine Katı Atık Transfer İstasyonu projesinin hazırlanması,

İşbu Karar tarihini müteakip en geç 10 iş günü içinde Projeden sorumlu olacak Belediye personelinin belirlenerek, Proje Yönetim Ofisi kurulması için gerekli fiziki ofis yerinin Belediyemizce temin edilmesi,

 • Proje ile ilgili belediyemiz elinde bulunan tüm bilgi ve Belgelerin Projenin tarafları ile paylaşılması,
 • Tesisler için arazi tahsisinin ve devrinin yapılması, arazi kullanımı ve inşaat için gerekli tüm idari onay, izin ve ruhsatların alınması tesisler ile ana yol arası ara bağlantı yolu yapılması işletme –bakım yapılması ve giderlerinin karşılanması konularında bütün yükümlülüklerin Belediyemizce üstlenilmesi,
 • Proje kapsamında satın alımı gerçekleştirilen tüm araçların teslim alınması, araçları kullanacak personelin tahsisi ve tüm personel giderlerinin karşılanması, araçların trafik tescillerinin yapılması, araçların kullanımı ile ilgili yasal izinlerin alınması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması ve her türlü harç, vergi, sigorta,yakıt, yağ vb. kullanımdan kaynaklı ödemelerinin yapılması,
 • Tesislerin geçici kabulü ile kesin kabulü arasındaki kusur sorumluluk döneminin 31.12.2019 tarihini aşması halinde işletme giderlerinin Belediyemizce karşılanması,
 • Proje kapsamında yapımı gerçekleştirilecek tesisler ile satın alınan tüm araç ve makine ekipmanlar üzerinde, teslim tarihinden itibaren 5(beş)yıl süre ile devir, taşınma, satış kiralamavb. işlemler yapılmaması ve amaç dışı kullanılmaması (kullanım mülkiyeti ve kontrolü Belediyenin /İdarenin uhdesinde kalmak kaydı ile işletilmesi yüklenici eli ile yürütülebilir ),
 

Proje kapsamında gerçekleştirilen işlerin sürdürülebilirliğinin temin için gerekli idari ve mali önlemlerin Belediyemizce zamanında alınması,söz konusu proje ile ilgili her türlü iş ve işlemi İmzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanının yetkilendirilmesinin kabulüne,

343  Nolu Karar: Adıyaman Sincik ilçesi ile İlimiz arasında kardeş şehir bağı oluşturulması için gereken adımların atılması, sosyo-kültürel, ekonomik, teknik konularda görüşmelerin yapılması, bağların geliştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin yapılması, İlimizin Adıyaman Sincik ilçesi ile Kardeş şehir olması, kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

344  Nolu Karar: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi kapsamında yapılacak olan showcase oturumu WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği ile hazırlanan projenin gerçekleştirilmesi, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına yetki verilmesinin kabulüne,

345  Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer KURT’un Yurtdışı (ALMANYA) gidiş dönüş ve diğer tüm masrafları kendisine ait olma üzere 15.10.2018-30.11.2018 tarihleri arası yurtdışına gitmesinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan V. F.Mehmet AKÇAL   Başkanlığında

10.10.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  346  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi Ada No:1696, Parsel No:6’da kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2018 tarih ve 228 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

  347  Nolu Karar:  İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesinde ada no: 432, 433, 434, 435'te kayıtlı ve meri imar planında ''Küçük Sanayi Alanı (Odun ve Kömürcüler Sitesi)'' olarak planlı alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

  348  Nolu Karar:  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 348 sayılı kararı onaylanan İlimiz Haliliye İlçesi Dağetegi bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı sınırlarında bulunan İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 1002 parselle ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesine açılan davada mahkemenin 2018/522 sayılı kararı ile yapılan işlemin iptaline yönelik kararı doğrultusunda 1002 nolu parselde Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğünün 07.09.2018 tarih ve E.1876178 sayılı görüşü doğrultusunda alanda hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

  349  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi Parsel No:251’de kayıtlı alanın “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulüne,

  350  Nolu Karar:   İlimiz Eyyübiye İlçesi Altın Mahallesi Ada no:103 Parsel no:7'de ''Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Ham Pamuk Çiğit Çeltik Ayırma ve Mısır Kurutma)'' yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarih ve 100 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.08.2018 tarih ve 294 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne

  351  Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi  2781 nolu yapı adasının  meri yapılaşma hakları korunarak, imar adası üzerinde bulunan cephe işaretlerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 79 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

  352  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada no:2800 Parsel no:5'te ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Sosyal Tesis Alanı'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 73 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde, E:0.50, Yençok: 8.00(2 Kat), Çekme Mesafeleri her yönden 5 m olan yapılaşma koşullarının Emsal:0.75, Yençok:12.50, Çekme mesafelerinin güney batı ve güney doğu yönlerden 10 metre olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

  353  Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Arakanlı kardeşlerimizin mülteci olarak bulunduğu Bangladeş’teki bir belde ile kardeş şehir olması, gerektiğinde AFAD, TİKA, Kızılay ve Şanlıurfa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği  (İHH) gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak Arakanlı mülteciler için Bangladeş’te 63 adet bambu ev, 1 adet mescid ve 1 adet derin su kuyusu  açılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  354  Nolu Karar: İlimiz, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi, 4103 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 7949.28 m²’lik arsa vasıflı taşınmazdaki manav dükkanlarının, 16.08.2018 tarih ve 299 sayılı belediye meclis kararı ile nitelik eklenen dükkanların nitelik değişikliği olarak 5.000-TL, niteliği değişen dükkanların kira bedelinin yıllık 5.000-TL’ye çıkarılması kararının yeniden değerlendirilmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  355  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 264 ada 18 numaralı  parselde  kayıtlı restorasyonu ve tadilatı tamamlanmış 11 Nisan Okulu Alt Katı’nın, 2023 yılına kadar Şanlıurfa Turizm Geliştirme Anonim Şirketi’ne tahsis edilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

  356  Nolu Karar: Adıyaman Sincik ilçesi ile İlimiz arasında kardeş şehir bağı oluşturulması için gereken adımların atılması, sosyo-kültürel, ekonomik, teknik konularda görüşmelerin yapılması, bağların geliştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin yapılması, İlimiz in Adıyaman Sincik ilçesi ile Kardeş şehir olması, kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde yapılacak protokoller için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Strateji Geliştirme ve ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,

     Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V.Sait KAYA  Başkanlığında

11.10.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır

  357  Nolu Karar: Viranşehir Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan

 

ek bütçenin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  358  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi, 121 ada, 1 nolu parselde ‘İbadet Alanı’ olarak planlı alanda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

  359  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi ipekyol Mahallesi ada no:293 parsel no:4'te kayıtlı ve Mevcut Nazım İmar Planda ''Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Ticaret Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

  360  Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Ortanca Mahallesi 63 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  361  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık Mahallesi Parsel No 83'te kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

  362  Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi Ada No:2495 Parsel No:4-5 de kayıtlı, mevcut Nazım İmar Planında "Ticaret-Konut Alanı” ve “Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ   Başkanlığında 12.10.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  363  Nolu Karar: İlimiz merkezinde bulunan “HALİLURRAHMAN” gölünü besleyen havzanın tespit edilerek (Büyükşehir Meclisi) adı ile ağaçlandırılarak yapılaşmanın önüne geçilmesi ile ilgili konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  364  Nolu Karar: Doğal güzellikleri ile büyüleyici bir manzaraya sahip olan ve çok farklı turizm etkinliklerinin yapılabilmesine olanak sağlayan Takoran Vadisi ile ilgili konunun Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  365  Nolu Karar:  Taziye evlerindeki taziye sahibinden istenen günlük ücret, kahveci, su dağıtımı, çay hizmeti ve yemek ikramı gibi sorunların incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

  366  Nolu Karar:  Tarihi hanlar ve çarşılar bölgesinde itfaiye araçlarının giremeyeceği dar mahalle ve sokaklar bulunduğundan buralara hidrat çekilmesi gerekmektedir.Konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  367  Nolu Karar: İlimiz için çok önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa fıstığının ihracatının yapılarak hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması ile ilgili konunun Gıda, tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  368  Nolu Karar: İlimizde bulunan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı, Karşıyaka Seyrantepe bağlantısını sağlayan Köprülü Kavşak ve Karakoyun üzerinde yapılan kavşağa isim verilmesi ile ilgili konunun Araştırma ve inceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  369  Nolu Karar: İlimizde kent estetiğini olumsuz etkileyen başlıca sorunların araştırılması ile ilgili konunun Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  370  Nolu Karar:  İlimiz genelinde yapılmış olan isim tabelaları ve yapılacak olan isim tabelalarının durumları ile ilgili konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 

  371  Nolu Karar: Göbeklitepe’de bulunan yürüyüş yoluna Prf. Dr. Klaus Schmidt isminin verilmesinin kabulüne,

  372  Nolu Karar: Diyarbakır yolunda Efor halı saha ile Carrefoursa arasında parkın içinde bulunan ATM’lerin kaldırılıp trafiğe engel olmayacak bir yere taşınması için ilgili daire başkanlığı tarafından gereğinin yapılaması hususunun kabulüne

  373  Nolu Karar: 14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak veKüme evlereİsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;

 • Muhtar Dilekçesi,
 • En az 1 km mesafede olması,
 • Yol Ağında bulunması,
 • Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi
 • Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,
 

Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Harran ilçesi Kaymaklı mahallesinde yaklaşık 150 kişinin ikamet ettiği 20 adet binanın bulunduğu Küme evlere Sevimli Sokak İsminin Verilmesinin kabulüne,

  374  Nolu Karar: Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Abdulselam HALAT isminin uygun olan bir yere verilmesinin kabulüne,

  375  Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Yerel Tohum ile üretilen Pirincin Tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  376  Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan Turizm’in İlimiz için önemi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  377  Nolu Karar:    Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Gerekli Yerlere İsim Tabelası yapılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

 1.   378  Nolu Karar:  TURİZM:

- Çarşıların sektörel bazda sınıflandırılmasına

 - Sur içindeki evlerin fonksiyonlandırılması (alan yönetimi), Sur içinin turizme kazandırılmasına 

- Hanların işler hale getirilmesi ve fonksiyonlandırılmasına

- Müzik, Gastronomi,Sıra Gecesi, Sur İçi UNESCO Dünya Kültür Mirasına Konulması için çalışmaların  başlatılmasına

- Bozova'da Sahil Kent Projesi hazırlanmasına

- Siverek'te Karacadağ Kayak Merkezi projesinin hazırlanmasına ve yayla turizminin geliştirilmesine

- Eyyübiye Karaali bölgesinde Jeotermal Turizm Merkezlerinin geliştirilmesine

- Gastronomi, İnanç, Tarım, Kültür ve Turizm festival ve etkinliklerinin yapılmasına

- Tarihi alanlardaki mağaraların turizme kazandırılmasına

 1. TARIM

- Gıda OSB'lerde Fıstık, İsot, Urfa Tereyağı, Peynir, Durum buğdayı, Karacadağ pirinci, Kırmızı mercimek gibi Urfa'ya özgü ürünlerin yaygınlaştırılarak markalaşması için destek olunmasına 

- Güneş enerjisine dayalı  sera sisteminin geliştirilmesine

- Jeotermal sera alanlarının planlanmasına

- Tarımsal ihtisas sanayi alanlarının oluşturulmasına

- Lisanslı Depoculuğun oluşturulması için  destek sağlanmasına

- Harran ve Akçakale ilçelerinde çoraklaşmayı önlemek amacıyla solucan gübresinin üretim ve kullanılmasının desteklenmesine

- Yerel tohum çeşitlerinin korunarak kullanımının yaygınlaştırılmasına destek verilmesine

 1. TİCARET

 - İhtisas OSB'lerde üretilecek ürünler için Havaalanında Kargo Lojistik projelerinin geliştirilmesine

- Sektörelbazda ihtisas KSS'lerin oluşturulması ve geliştirilmesine

4)SANAYİ

-  Gıda OSB ve Besi OSB alt yapılarının hazırlanarak desteklenmesine.

        -  Gıda OSB, Besi OSB ve Organize Sanayi bölgelerine ortak olunarak yatırımcılara gerekli desteğin sağlanması

5)  İNSAN KAYNAĞI

- Teknokente ortak olunarak yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yazılım markalaşma ve Ar-Ge çalışmalarına gerekli desteğin verilmesine

- Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda Akredite edilmiş Mesleki Eğitim Merkezinin açılmasına destek verilmesine

 1. ŞEHİRCİLİK

- Yeni ekolojik şehir planlama alanlarının oluşturulmasına

- Tarihi alanlarda bütüncül kentsel tasarımların yapılmasına

 1. ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

- Memba su kaynaklarının tespit edilerek işler hale getirilmesine

- Nahit, Bazalt, Peyzaj Taşlarının mimaride ve çevre düzenlemelerinde kullanılmasının ve üretiminin teşvik edilmesine

- GES Projelerinin yaygınlaştırılması için gerekli planlamaların yapılmasına

 

Yukarıda alınan kararların gereği yapılmak üzere tüm birimlere, bilgi için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Meslek Odaları ve STK'lara gönderilmesinin kabulüne,

  379  Nolu Karar:  ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen

“Hizmet Tarifelerine eklenmek üzere İçme Suyu ve Kanalizasyon Bağlantısı Bakım ve Onarım Bedellerinin belirlenmesi hakkında ”ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

 

        Kasım   Ayı  Meclis Toplantısı 12/11/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı