HAZİRAN-2018 MECLİS KARARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
HAZİRAN-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı   Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 11.06.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

239  Nolu Karar: “Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.” hükmü gereği Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Dağeteği Mahallesi 785 ada 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan 4.195,23 m² yüzölçümlü imar planında Sağlık Tesis Alan vasıflı taşınmazın 25 yıllığına Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne tahsis edilmesinin kabulüne,

240  Nolu Karar: Eski Halfeti ilçesi içerisinde yer alan otopark ve marinanın işletilmesi Büyükşehir Belediye kanunun 26. Maddesine göre hissesinin tamamının Büyükşehir Belediyesine ait Beltur A.Ş. Şirketine devredilmesi işinin incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

241  Nolu Karar: Karaköprü Belediye Başkanlığı’nın ek bütçe talebinin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

242  Nolu Karar: Harran ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi yerleşim yerine 2 km uzaklıkta olan, yaklaşık 150 kişinin ikamet ettiği ve 20 adet binanın bulunduğu yerleşim yerinde bulunan küme evlere Sevimli Sokak isminin verilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.06.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

243 Nolu Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü tarafından iç sularda çalışan gezinti tekneleri, balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri belgelendirme ve ruhsatlandırma ücret tarifeleri alınması ve gelir kalemlerine eklenmesinin incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

244 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No:1005,1006,1007,1008'de kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 549 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına bir aylık askı sürecinde Ali KOÇ’UN 21.12.2017 tarih ve E.24870 dilekçesiyle yapılan itirazın reddedilmesi, Eyyüp Sabri GÜRSES’İN 28.12.2017 tarih ve 25473 sayılı dilekçesiyle yapılan itirazın kısmi olarak kabul edilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

245 Nolu Karar: İlimiz Halfeti İlçesi Yukarıgöklü Mahallesi semt spor sahası ve tesisi amaçlı hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

246  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Parsel no:1545'te kayıtlı alanda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itiraz ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 55 sayılı kararı değerlendirilmiş olup yapılan itirazın reddilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

247 Nolu Karar: , İlimiz Haliliye İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi ada no:3995 parsel no:5'te kayıtlı ve mevcut imar planında “E:1.00, Yençok:15.50 metre koşullarından Eğitim Alanı” olarak planlı alanın mevcut Yençok:15.50 metre değeri Eğitim Alanları için yeterli olduğundan Yençok:21.50 metre olacak şekilde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin reddilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

248  Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçakale yol güzergâhı için hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.06.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

249 Nolu Karar: İlimiz Karakörü İlçesi Karaköprü Mahallesi ada no:3596 parsel no:3 ve 4'te kayıtlı ve mevcut Nazım İmar Planında ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Sosyal Tesis Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin kabulüne,

250 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Şarkpınar Mahallesi Ada no:55 Parsel no:24 ve 28'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

251 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi ada no:4098 Parsel No:1 yürürlükteki Nazım İmar Planında "İbadet Alanı" olarak planlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih 260 nolu kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinde çekme mesafeleri güney cephesinden 15 metre, kuzey ve doğu cephesinden 10 metre, 26 metrelik yoldan 0 olarak değiştirilmesinin kabulüne,

252 Nolu Karar: İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 174 ada 1nolu parselde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

253 Nolu Karar: , İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 111 ada, 4 nolu parselde kayıtlı ve mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Askeri Alan” olarak planlı alanın “Lojman Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

254 Nolu Karar: , İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 289 ada, 1 nolu parselde kayıtlı ve mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Taks:0.40, Emsal:1.20, Yençok:9.50 ve çekme mesafeleri her yönden 5 m olacak şekilde Yurt Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Emsal:0.75 olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

255 Nolu Karar: , İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 285 ada, 1 nolu parselde kayıtlı ve mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Uygulama Mescidi ve Spor Kompleksi’’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.06.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

256 Nolu Karar: , İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 2 ada, 1 nolu parselde kayıtlı ve mevcut imar planında park olarak planlı alanın ibadet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı imar kanunu mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde plan değişikliğinde uyulması gereken esasları belirten 26. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkrasında belirtilen hükümlere uymadığından1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değiştirilerek plan değişikliği öncesi durum olan park alanına dönüştürülmesinin kabulüne,

257 Nolu Karar: , İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 131 Ada, 9 ve 10 nolu Parseller üzerinde S-6 yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlı alanın Yençok:18,50 m yapılaşma koşullarında Halk Eğitim Merkezi olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

258 Nolu Karar: , İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 2105 Ada, 1nolu parsel üzerinde Katı Atık Tesisi Amaçlı hazırlanmış1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde alanın uygun konumda olmaması sebebiyle Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no:1760, Parsel No:7'de Kayıtlı taşınmazın ekli paftada belirtilen kısmında yapılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

259 Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi 783 Ada, 296 nolu Parsel üzerinde “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Konut ve Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

260 Nolu Karar: , İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada no:3435 Parsel no:6'da hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itiraz ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 57 sayılı kararı değerlendirilmiş olup yapılan itirazın kabul edilerek plan notlarından 1. maddenin '' Plan Değişikliği Alanı olan 3435 nolu adadaki Mevcut bulunan Parseller İfraz Edilemez'' olarak Değiştirilmesinin kabulüne,

261 Nolu Karar: , İlimiz Haliliye İlçesi Yeşildirek Mahallesi sınırlarındaki “Yeşildirek Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

262 Nolu Karar: , İlimiz Akçakale İlçesi, Hırbetilsalim Mahallesi sınırları içerisinde kavşak ve yol düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 09/07/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı