MART-2018 MECLİS KARARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MART - 2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.  Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.03.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

86  Nolu Karar:  Hilvan İlçesinde bulunan 100.Yıl Meydanı olarak geçen cadde isminin “15 Temmuz Demokrasi Caddesi” olarak değiştirilmesi, Kaymakamlık lojmanı ile Hükümet Konağı bitimine kadar olan meydana “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” isminin verilmesi ve Hoşin Mahallesine bağlı, Altaş sokak isminin de “Zer”, olarak değiştirilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

87  Nolu Karar:  Yapılan yenileme çalışması nedeniyle Mehmet Akif İNAN Konferans Salonu 2018 yılı ücretlerinin yeniden düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

88  Nolu Karar:  İlimizde vefat eden değerli İslam âlimi Bediüzzaman Said NURSİ Hazretleri, Kût’ül Amâre Fatihi Halil KUT PAŞA, Kardeş Devletimiz AZERBAYCAN ve Şanlıurfalı Değerli siyasetçimiz Abdulkadir YÜKSEL isimlerinin ekli krokilerde belirtilen yerlere verilmesi ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

89  Nolu Karar: İlimiz, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, 219 ada 1 parselde kayıtlı 16.492,36 m²’lik Spor Tesisi yapmak üzere tahsisli taşınmazda Büyükşehir Belediyemizce yapılan Spor Tesislerini, 19.08.2015 tarihinde imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyemize “Park Rekreasyon ve Fuar Alanı” yapmak üzere tahsisli Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi 209 numaralı parselde kayıtlı 85.160,00 m²’lik Büyükşehir Belediyemizce yapılan Park, Rekreasyon ve Fuar Alanını ve Büyükşehir Belediyemizce yapılan “Gap Vadisi” etaplarındaki tesisler ile Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi 3387 ada 1 numaralı parselde kayıtlı uygulama imar planında Oyun Alanı ve Teleferik Ana İstasyonu ve Bakım Alanı olarak belirtilen 11.996,05 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Büyükşehir Belediyemizce yapılan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası Alanlarının her bir tesisi yıllık 5.000,00-TL bedelle 15(Onbeş) yıllığına Büyükşehir Belediye iştiraki olan BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm San. ve Tic. A.Ş. devredilmesinin kabulüne,

90  Nolu Karar: Birecik İlçe içi toplu taşıma araçlarının tamamının ilgi (a) UKOME kararında belirtilen özelliklerde araçlardan olması amacıyla mevcutta faaliyet gösteren 5 adet Birecik İlçe içi toplu taşıma hattının 10 yıl süreli ve güzergâhının Ulaşım Daire Başkanlığı kontrolünde özel sektör tarafından işletilmesi için 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmesi kaydıyla Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,

91  Nolu Karar: Bahse konu koruma amaçlı imar planı ilgili planlar ve diğer havza ile ilgili mevzuatlar tamamlanıncaya kadar İç Sularda çalışan gezinti teknelerine 2 (iki) yıllığına geçici süreyle hat kiralama yöntemiyle ruhsatlandırılması ve kira bedelinin Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından belirlenmesinin kabulüne,

92  Nolu Karar: Suruç İlçe toplu taşıma araçlarının ilgi (b) UKOME kararında belirtilen özelliklerde araçlardan olması amacıyla kiralama süresi sona eren 4 adet Suruç İlçe toplu taşıma hattının 10 yıl süreli ve güzergâhının Ulaşım Daire Başkanlığı kontrolünde özel sektör tarafından işletilmesi için 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmesi kaydıyla Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.03.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

93 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi, Dönemeç Mahallesine yönelik hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 tarih ve 421 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uymayan kısımların düzeltilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

94 Nolu Karar: , İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2052 ada 1 parsel üzerinde “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğiteklifinde E=1.50, Yençok=Serbest yapılaşma koşulunun E=1.25, Yençok=15.50 şeklinde değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

95 Nolu Karar: Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Esenyayla Mahallesi, 316 parsel numaralı taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonun"  İmar Planına işlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

96  Nolu Karar: , İlimiz Bozova İlçesi, İncirli Mahallesi parsel no 255'te kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin15.06.2017 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını doğrultusunda hazırlanmış ve Bozova Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi plan notlarında belirtilen "Yapılaşma koşulları içerisinde kalmak kaydıyla İdari Bina, Lokanta, Cafe, Büfe vb. binalar yapılabilir" ibaresinin " Akaryakıt ve LPG İstasyonunda lokanta, fırın, market, lastikçi yapılabilir" şeklinde değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

97  Nolu Karar: , İlimiz Haliliye İlçesi, Gülveren Mahallesi, 210 ada 12 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan alanda mevcut İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak planlı alanın "Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanına"  dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 556 sayılı kararı ile ilana çıkarılmış ve bu süre içerisinde Deniz ARSLAN  tarafından 18.12.2017 tarih ve 8-21-7 sayılı dilekçe ile itiraz  edilmiştir. Yapılan itiraz komisyonumuzca olumlu kabul edilmiş ve planın değişiklik öncesi durumuna dönüştürülmesinin kabulüne,

98  Nolu Karar: ,   İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2205 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yürürlükteki Nazım ve Uygulama İmar Planlarında “Ticaret Alanı” olarak planlı alanın “Kamu Hizmet Alanı-Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

99  Nolu Karar: , İlimiz Akçakale İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 552 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına Akçakale Belediyesindeki askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde Akçakale Belediye Meclisinin itirazların reddine ilişkin 07.02.2018 tarih ve 14 sayılı kararının kabulüne,

100  Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Altın Mahallesi Ada no: 103 Parsel no: 7’de kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mısır Kurutma, Pamuk, Çiğit, Çeltik Ayırma Tesisi) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

101  Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Uğurlu Mahallesi Ada no:114 Parsel no:5'de kayıtlı alan üzerinde "Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı (Sera Tesisi)" yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisinin15.04.2016 tarih ve 212 sayılı karar ile onaylanmış 1/5000 Nazım İmar planı doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 334 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

102  Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada no: 98 Parsel no: 12'de kayıtlı mevcut imar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak planlı alanın "Özel Koşullu Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

103  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 1787 parsel, 4192 ada 6 parsel ve İmambakır Mahallesi 2695 ada 38 ve 39 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.03.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

104  Nolu Karar: , İlimiz Harran İlçesiTahılalan Mahallesi 108 ada 4 ve 5 nolu parselde kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılaşma koşullarıE:0, 20 Yençok: 6,50 çekme mesafeleri 7 metrelik yoldan 10 metre diğer yönlerden 5 metre Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depo ve Tarımsal Aletleri Muhafaza Yeri) yapılaşma koşulları E:0, 20 Yençok: 6,50 çekme mesafeleri 7 metrelik yoldan 10 metre diğer yönlerden 5 metre olacak şekilde kabulüne,

105  Nolu Karar: , İlimiz Harran ilçesi Gökçe mahallesinde bulunan, Küme evler olarak ismi geçen yere Çimtay Kahraman Mehmetçik Sokak isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

106  Nolu Karar: , İlimiz Harran İlçesi Duruç Mahallesinde bulunan, nüfusu yoğunluğu fazla olan Küme evler olarak ismi geçen yere Zeytin Dalı sokak isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

107  Nolu Karar: , İlimizde engelli vatandaşlarımızın farkındalıklarını arttırmak ve bütün bireylerin empati kurarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

108  Nolu Karar: , Kış mevsiminde beslenme ve barınak sorunu çeken sahipsiz hayvanlara (kedi, köpek vs.) Belediyemizce yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

109  Nolu Karar: Büyükşehir Belediyemize ait yüzme havuzlarında bulunan yüzme kurslarında eğitim planları ve eğitim hazırlıkları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

110  Nolu Karar: , İlimizde tescilli muhtar bürolarının tespit edilerek kaç adet olduğu, ortalama altı aylık elektrik ve su giderlerinin tespit edilerek uygun görülmesi halinde Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

111  Nolu Karar: , İlimizHarran ilçesi Alacalı mahallesinde bulunan Küme evlere Sayan Sokak isminin verilmesi, İlimiz Harran ilçesi Duran mahallesinde bulunan Küme evlere Fatih Sultan Mehmet sokak isminin verilmesiile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve YabancılarKomisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

112  Nolu Karar: İlimiz Harran ilçesi Büyüktürbe mahallesinde bulunan Küme evlere Osmanoğlu Sokak isminin verilmesi ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 15.03.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

113 Nolu Karar: , Soba Zehirlenmelerinin nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili  Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

114  Nolu Karar: 14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak veKüme evlere İsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;

  • Muhtar Dilekçesi,
  • En az 1 km mesafede olması,
  • Yol Ağında bulunması,
  • Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi
  • Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,
  • Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Eyyübiye ilçesi Özlü mahallesinde 25 haneli Küme evlere IŞIKDAĞLAR İsminin Verilmesinin kabulüne,

115  Nolu Karar
Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan Büyükşehir bünyesinde çocuklara ve Gençlere Binicilik ile ilgili çalışmaların yapılması  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

  116  Nolu Karar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlar ile Fırıncılar Odası Başkanlığına nezdinde gerekli çalışmaların yapılması için İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 16.03.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

117  Nolu Karar: Mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü’ne ait olan İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Direkli Mahallesi 780 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 6.410,00 m²’lik taşınmazın 2.137,88 m²’lik kısmı, 780 ada 27 numaralı parselde kayıtlı 13.500,00 m²’lik taşınmazın 10.610,81 m²’lik kısmı ve 780 ada 29 numaralı parselde kayıtlı 1.500,00 m² yüzölçümlü taşınmazın da tamamı olmak üzere toplam 14.248,69 m² yüzölçümlü alanlar ile bu alanların üzerinde bulunan 4 adet lojman ve İletişim Şebekeleri İşletme ve Bakım Binası, Atölye Binası ve müştemilatlarının Büyükşehir Belediyemize “Yeşil Alan, Kadın Destek ve Gençlik Merkezi” yapılması amacıyla devrine karşılık; mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi 5603 ada 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan 1.723,02 m² yüzölçümlü taşınmazın Türkiye Elektrik iletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Büyükşehir Belediyemizce İletim Şebekeleri, İşletme bakım Müdürlüğü İdari Binası, Lojman, Atölye, Güvenlik Binası yaptırılarak devredilmesine ilişkin protokol yapılması konusunda Büyükşehir belediye Başkanına yetki verilmesi ve protokol gereği yapılacak iş ve işlem için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,

118  Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Huzur Evleri ve Yaşlı Bakım Merkezi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

119  Nolu Karar:  Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Ulaşım Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili  raporun  İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

120  Nolu Karar: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Ek Ödenek Başlıklı 37 nci maddesi gereği;

Gider Bütçe Tertibi;

KURUMSAL KOD       FONKSİYONEL KOD      EKONOMİK KOD        TUTAR
     46.63.12.32                    04.05.01.01                       06.05.07.09           7.000.000,00

Gelir Bütçe Tertibi;
05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Gelir Tertibine; 7.000.000,00 TL ödenek konulmasının kabulüne,

Karar verilmiştir.

Nisan Ay’ı Meclis Toplantısı 16/04/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı