KTKGB İmar Planı revizyonu

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

                İlimiz Eyyübiye ve Haliliye İlçeleri sınırlarında kalan alanda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2010 yılı yatırım programı kapsamında yer alan Şanlıurfa Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesini de (KTKGB) kapsayan "Şanlıurfa Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapımı" işi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 16.05.2016 tarihinde onaylanmış ve askı sürecinde yapılan itirazlar sonucu hazırlanan  plan değişikliği Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2017 tarih ve 2626 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Şanlıurfa Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve gelişim bölgesi sınırları kapsamında yer alan kısmı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun  13.07.2017 tarih ve 2017-08/31 sayılı kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. Maddesi Uyarınca 09.01.2018 ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye yetkisinde kalan kısmı ise Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 553 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

“03.11.2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik”in 15. Maddesinde yer alan; “Bakanlıkça onaylanan planlar onay tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde Valilik yada ilgili Belediyenin duyuru alanlarında herkesin görebileceği şekilde 1(bir) ay süre ile asılır. Askı, belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulur” hükmü doğrultusunda;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 23/01/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı