MECLİS KARARLARI EYLÜL 2017

                      BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                          EYLÜL-2017 MECLİS KARARLARI ÖZETİ       

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 18.09.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   herhangi bir karar alınmamıştır.                                                     

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 19.09.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

356 Nolu Karar: Atatürk Barajından faydalanmayan ilimizde çiftçilik yapan en az yüz dönüm tapulu arazisi olan çiftçilerimize devlet desteğiyle teşvik ve hibe verilerek Güneş Enerjisinden faydalanılması ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

357 Nolu Karar: İlimiz bulunan tarihi geçmişe sahip camilerin genel durumları ve yapılan bakım, onarım çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

358 Nolu Karar: İlimizin kurtuluşunda önderlik ve komutanlık yapmış olan 12’lerimizin ve Cumhuriyet tarihimizden itibaren Belediye Başkanlığı yapmış kişileri isimlerinin park, caddelere veya Sokaklara verilmesi ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

359 Nolu Karar: Vefatı ile geçtiğimiz günlerde ilçe halkımızın tümünü yasa boğan Mehmet KARTAL’ın ismini yaşatmak adına kendi evinin bulunduğu sağlık sokak isminin Mehmet KARTAL Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

360 Nolu Karar: İlimizde ovalarda bulunan tahliye kanallarından Suriye ye giden suların tarım arazilerinde değerlendirilmesi ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

361 Nolu Karar: İlimizde bulunan tarım arazilerinde damlama sistemine geçilmesi ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

362 Nolu Karar: İlimizde hazinede olan tarım arazilerini kiralamaya giden vatandaşların arazilerini daha verimli kullanabilmeleri amacıyla devletin bir yıl yerine beş yıl kiraya verilmesi ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

363 Nolu Karar: İlimizde olmayan Konya, Isparta ve Afyonda bulunan bitkilerin yerinde görülerek İlimize kazandırılması ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

364 Nolu Karar:   İlimizde bulunan Hipodromda Büyükşehir bünyesinde çocuklara ve gençlere binicilik çalışmaların yapılması hususunda gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

365 Nolu Karar: 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında İlimizde faaliyet gösterecek olan Servis Şirketlerinin yeterlilik belgeleri ve servis şirketlerine yapılan denetimler ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

366 Nolu Karar: İlimiz genelinde zaman zaman sahipsiz başıboş hayvanların dolaştığı gözlemlenmiş olup Belediyemiz bünyesindeki hayvan barınaklarının durumunun tespiti ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

367 Nolu Karar: Atatürk Barajından Suruç, Harran, Bozova ve Viranşehir ilçelerimize giden su kanalları üzerinde Güneş Enerji Panelleri’nin monte edilerek “Elektrik Enerjisi Üretimi”nin sağlanması ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kırsal Kalkınma, Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

368 Nolu Karar: İlimizde bulunan engelli spor kulüplerinin genel durumları ve Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılacak olan yardımlar ile ilgili gerekli çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

369 Nolu Karar: Şanlıurfa-Karaköprüden başlayıp Haliliye ilçesinden devam eden Karakoyun Deresi’nin ıslah edilip üzerinin kapatılarak her iki tarafına yeşil alan ve yol yapılacağına dair daha alınan bir meclis kararı olduğu ve bu karara istinaden herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu ile Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

370 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyulan Ek Bütçe’nin incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe komisyonu havale edilmesinin kabulüne,

 371 Nolu Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmenlik uyarınca İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında bulunan yetki ve sorumlulukları  bakımından çalışma esaslarını  belirlemek için Şanlıurfa   Büyükşehir  Belediye Başkanlığı  Kuruluş, Görev  ve Çalışma  Esaslarına  Dair Yönetmenlikte  değişiklik yapılması zorunluluğu ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 20.09.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 372 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “10 adet motorsiklet alımı” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 373 Nolu Karar: 5216 sayılı Yasanın belediyemizdeki uygulama süresi içinde mevcut organizasyonda 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlemeler ve değişiklikler yapılması sonucu, memur personel kadro yapısında değişiklik yapılmasının kabulüne,

 374 Nolu Karar: 4646 sayılı Doğalgaz piyasası kanununun 4. madde 4. fıkra (g) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70.maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamından Şanlıurfa il sınırları içerisinde faaliyet gösteren AKSA Şanlıurfa Doğalgaz A.Ş’nin dağıtım bölgesine VİRANŞEHİR İLÇESİ’nin dahil edilmesi halinde;

1- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için büyükşehir  belediyemiz ve ilgili belediye ile  müşterek  hareket edilmesine,

2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak VİRANŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içinde bulunan cadde ve sokaklarda  dağıtım  şirketince ihtiyaç  duyulacak  kazı ve şebeke yapım  faaliyetlerine öncelikli olarak kazı izni verilmesine,

b) 21.07.2017 tarih ve 56 sayılı Viranşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar gereği kazı yapılacak cadde ve sokakların zemin onarımlarının Viranşehir Belediyesi tarafından yapılacağı taahhüt  edildiğinden, Büyükşehir Belediyemizce Viranşehir Belediyesi sınırlarında yapılacak doğalgaz çalışmaları kapsamında yapılacak kazılar için Zemin tahrip bedeli Alınmadan Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı verilmesine,

c) Viranşehir İlçe Belediyesi sınırlarında, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verilmesine,

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılmasına,

    Enerji piyasası düzenleme kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin kabulüne,

 375 Nolu Karar: İlgi (a) sayıştay denetim raporunda belirtilen Birecik İlçe İçi Toplu Taşıma Hatlarının İhalesiz verilmesi başlıklı 25. Bulgu maddesine istinaden 6 adet ve süresi 29.01.2018 tarihinde sona erecek olan 2 adet olmak üzere toplamda 8 adet Birecik ilçe içi toplu taşıma güzergahının ilgi (b) UKOME kurulu kararında belirtilen özelliklerdeki araçlar ile 10 yıl süreli ve güzergahının ulaşım daire başkanlığı kontrolünde özel sektör tarafından işletilmesi için 2886 Devlet İhale Kanuna göre ihale edilmesi kaydıyla Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,

 376 Nolu Karar: İlgi UKOME genel kurul kararı ile ihdası yapılan Ceylanpınar ilçe içi 3 adet toplu taşıma hattının 8 araç ile 10 yıl süreli ve güzergahının ulaşım daire başkanlığı kontrolünde özel sektör tarafından işletilmesi için 2886 Devlet ihale Kanununa göre ihale edilmesi kaydıyla Büyükşehir  Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,

 377 Nolu Karar: İlgi Meclis kararı ile Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belsan İmar A.Ş.’ne devredilen Elektronik Ücret Toplama Sisteminin  (E.Ü.T.S.) tüm operasyonlarının 31.12.2017 tarihi itibarı ile iptal edilmesi, Mevcut Elektronik Ücret Toplama Sisteminin (E.Ü.T.S.) tüm operasyonların 01.01.2018 tarihinden itibaren Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesinin kabulüne,

 378 Nolu Karar: TÜBİTAK ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Şanlıurfa’da Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi” nin kabulüne,

 379 Nolu Karar: “AGRICITIES” Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü’nün kabulü ve Birlik Genel Kurulunda görev almak üzere Kemal BARLAK ve Yusuf ÖZKUL’un Asil Üye, Hüseyin ÇETİNER’in Yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne,

 380 Nolu Karar:  “Büyükşehir Kanunun 75. Maddesi’nin (a) bendinde “Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” hükmü gereği yapılacak tüm iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 21.09.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 381 Nolu Karar: Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi 4271 ada 1 den 22’ye kadar olan parseller, 4139 ada 1den 34’e kadar olan parseller ve 4143 ada 1den 18’e kadar olan parseldeki taşınmazların ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne hizmetlerinde kullanmak üzere devir edilmesinin kabulüne,

 382 Nolu Karar:  Belediyemize ait Halfeti, Saylakkaya Mh. 794 parsel. Ceylanpınar, Muratlı Mh. 231/12 parsel Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Yenişehir Mahallesi 3993 ada 1020 numaralı parsel, Haliliye İlçesi, Gülveren Mahallesi 210 ada 12 numaralı parsel, Haliliye İlçesi, Kepirli Mahallesi 108 ada 6 numaralı parsel ve 109 ada 1 numaralı parsel, Haliliye İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi 5734 ada 4,5,6,7,8,9 ve 10 numaralı parseller, 5735 ada 1 numaralı parsel, 5736 ada 2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parseller, 5739 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 5740 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 5742 ada 1 numaralı parsel, 5743 ada 1 numaralı parsel, 2782 ada 12 numaralı parseller ve Eyyübiye İlçesindeki Yenice, Osmanlı, Hayatiharrani ve Selçuklu Mahallesinde kayıtlı taşınmazlar ile Karaköprü İlçesi, Seyrantepe Mahallesi 267 ada 1 numaralı parsel, 268 ada 1 numaralı parsel, 269 ada 1 numaralı parsel, 270 ada 1 numaralı parsellerin ifrazından oluşacak olan taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18/e  maddesine göre satışına, sınırlı ayni hak tesis edilmesine, kat karşılığı İnşaat (Konut) yaptırılmasına, kamu kurumları ile takasa veya devredilmesine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde ihale ile satışına, satış bedelinin %20’si Peşin, %80’i 24 eşit taksit halinde yasal faizi alınarak yapılacak olan ödeme planına göre satış şeklinde değerlendirilmesine ve ayrıca yapılacak olan arsa satışlarında satış bedel ödemelerinin de bu ödeme planına göre yapılabilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne,

 383 Nolu Karar:  Park ve Bahçelerin durumu ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

 384 Nolu Karar: Engelli Vatandaşların İhtiyaçlarının karşılanması ile ilgili  Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

 385 Nolu Karar: Osmanlı İzlerinin araştırılması ile ilgili Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporunun gereği için ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

 386 Nolu Karar: Toplu Taşıma Araçlarında kitap okunması ile ilgili  Ulaşım Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne

 387 Nolu Karar: Toplu Taşıma Araçlarında kitap okunması ile ilgili  Kültür ve Eğitim Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

 388 Nolu Karar: Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi 5088 ada 9 nolu parsel üzerinden başlayan 4410 ada 6 nolu parsele kadar olan 15 metrelik yola 09 Ekim 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesi Durak Jandarma Yol Kontrol Noktasına teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan “Şehit Özkan ALTINOK” ismi verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 22.09.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

389 Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2017 tarih ve 284 sayılı kararın “Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş’nin 21.09.2017 tarihli olağan genel kurulunda alınan kararıyla Şirketin ana sözleşmesinin 7.Maddesi sermayeye ilişkin Tadil tasarısı hazırlanarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 40 adet hissenin 375.000,00 TL (Üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) karşılığında ortaklığı kabul edilmiştir. Bu karara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş’ye ortak olması ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza yetki verilmesi” şeklinde revize edilmesinin kabulüne,

390 Nolu Karar: Suruç Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 25 sayılı kararıyla kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46.63.13.50.01.1.1.01.5.06.5.7.04 bütçe koduna konulan 537.780.92 TL’lik ek bütçenin kabulüne,

391 Nolu Karar: a)  Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.

b) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyalli sağlar ya da kullanıcıları bu materyallerin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.

c)  Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.

ç) Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonu yapar.

d)  Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.

e)  Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.

f) Valilik, belediyeler, üniversiteler, resmi kurunlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar, sanatçılar ve bilim adamları ile işbirliği içerisinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak.

g)  Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.

ğ)  Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.

h) Kitap Koleksiyonunu zenginleştirmek ve geliştirme politikası çerçevesinde her türlü materyali seçmek, satın almak, kiralama yapmaktır.

ı)  Okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve eğitime katkı sağlamak için kitap satın alır,  kitap basımı gerçekleştirir ve okuma etkinlikleri yapar.

 

i)  Kurslarla ilgi verilen diğer görevleri yapmak ve kurs hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak görevlerinin eklenmesinin kabulüne,

392 Nolu Karar: Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 37.Maddesine göre (Ek Ödenek) istinaden;

               2017 Yılı Gelir Bütçesinin;

               01 Vergi Gelirlerine 10.000.000,00 TL,

               03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine 10.000.000,00 TL,

               05  Diğer Gelirler 20.000.000.00 TL,

               Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ( iç borçlanma) 127.000.000,00 TL  olmak üzere toplam 167.000.000.00 TL,

               2017 Yılı Gider Bütçesinin;

               46630130 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının (0810 fonksiyonel sınıflandırılma),

               065 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 19.000.000.00 TL,

               46630133 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı (0451 fonksiyonel sınıflandırılma),

               065 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 103.000.000.00 TL,

               46630136 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının (0451 fonksiyonel sınıflandırılma) 065 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 7.000.000.00 TL,

               46630138 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının (0112 fonksiyonel sınıflandırılma) 096 yedek ödenek bölümüne 8.000.000.00 TL,

               46630140 Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının (0452 fonksiyonel sınıflandırılma),

               035 Hizmet Alım Giderlerine 14.000.000.00 TL,

               065 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 16.000.000,00 TL olmak üzere toplam 167.000.000.00 TL Ek Bütçe yapılmasının kabulüne,

393 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi sınırları içerisinde “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” içinde yer alan Ada no:658 Parsel no:3’de kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

394 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Başören Mahallesi 408 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarına "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu içerisinde; Lastikçi, Lokanta, Oto Yıkama, Market ve gerekli yan tesisler yapılabilir" hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde plan notunun "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu içerisinde; Lastikçi, Lokanta, Oto Yıkama, Market yapılabilir" şeklinde değiştirilmesinin kabulüne

395 Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi, Kızlar Mahallesi 713 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarına "Akaryakıt ve LPG İstasyonunda lokanta, fırın, market, lastikçi ve gerekli yan tesisler yapılabilir" hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 76 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde plan notunun "Akaryakıt ve LPG İstasyonunda lokanta, fırın, market, lastikçi yapılabilir" şeklinde değiştirilmesinin kabulüne

396 Nolu Karar: Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi, Akbayır Mahallesi 5564 ada, 1 parsel ve çevresi  üzerinde  hazırlanmış Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve  618 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

397 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi İlle(Öncül) Mahallesi sınırlarında bulunan 206 ada 5 nolu parsel ile 207 ada 3 nolu parseller üzerinde Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılan "Köy Gelişim Planları" sonrası onaylanan planın 18.Madde uygulamasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen kararında D.O.P. kesintisi ve sosyal donatı alanının yetersizliğinden dolayı D.O.P. kesintisinin düzenlenmesi amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yönelik teklif edilen planın reddedilmesinin kabulüne,

398 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçe Merkezi için hazırlanmış ekli krokide belirtilen 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlandığı Siverek Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi,  tarafımızca değerlendirilmiş olup buna göre;

            İmar Planında 12 metrelik yol güzergahı üzerinde bulunan Camikebir Mahallesi 916 nolu Ada ve 15 metrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 594 nolu adaların E:1,75 olarak düzenlenen emsal değerlerinin  plan bütünlüğünün sağlanması açısından E:1,20 olarak değiştirilmesi,

Hacıömer Mahallesi 1493 ve 1646 nolu adaları içeren -koruma sınırının- İmar Planı üzerinden kaldırılması ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 2.1. B.Konut Alanları ve Konut + Ticaret Alanları Başlıklı D-3 maddesi 4. paragrafta bulunan; “1646 ve 1493 nolu adalar E=1.75 emsalini korunmak koşulu ile aynı uygulama bu adalarda da geçerlidir.” ibaresinin kaldırılması,

            1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 1.25. nolu maddesine: “…maks taks hesabı ile ticaret oranı %20 nin altında kalan Konut +Ticaret alanlarında maks taks ile sağlanan ticaret alanı büyüklüğü geçerli olup %80 konut oranı aranmaz.” hükmünün eklenmesi,

 

            Şeklinde düzenlenip, ekli ve imzalı Siverek İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Paftası ve plan notlarının değiştirilmesinin kabulüne,

399 Nolu Karar: İlimiz, Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi 905 ada 4,5,6,7 nolu parseller ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

400 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Aşağıderan Mahallesinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı teklifinin kabulüne,

401 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada no:3736 Parsel:3'te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış ve Haliliye Belediyesi Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 172 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde; E:1.00 Yençok 12.50 m yapılaşma koşullarına sahip alanın zemin katında asma katlı ticaret yapılması ve "Asma kat yüksekliği, yükseklik dışı ve asma kat inşaat alanı emsal dışı tutulacaktır." plan notunun eklenmesi talebi, imar adasında plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla bu koşulların adanın tümünde geçerli olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

402 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi Ada No:3320 Parsel No:1,2,3 ve 4’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde zorunlu cephe işaretinin kaldırılmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

403 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi Ada no:113 Parsel no:4'de kayıtlı alan üzerinde mevcut imar planında "E:1.50" yapılaşma koşullarında "Değişik Katlı Konut Alanı" olarak planlı alanın "E:2.20" koşullarında "Değişik Katlı Konut Alanı" olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin plan değişikliği öncesi yapılaşma koşulları olan değişik katlı konut alanı (DK), Emsal:1.50 koşullarına dönüştürülerek değiştirilmesinin kabulüne,

404 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Alakonak Mahallesi Ada No:102 Parsel No:9’da kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali(Enerji Üretim Alanı)" yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin kabulüne,

405 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 5586 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Resmi Kurum Alanı(MİT Alanı)” olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

406 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada no:200 Parsel No:35’te kayıtlı Alan üzerinde 'Ticaret Alanı ' olarak imarlı alanın  'Belediye Hizmet Alanı' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

407 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 485-723-745 parseller üzerinde mevcut imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Kültürel Tesis Alanı(Gençlik Merkezi)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

408 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:581 parsel no:83’de kayıtlı alan üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

409 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Alakonak Mahallesi Ada No:102 Parsel No:3’te kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali(Enerji Üretim Alanı)" yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin kabulüne,

410 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 849 nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

411 Nolu Karar:  İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi Parsel No:211 'de  kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

412 Nolu Karar:  İlimiz Haliliye İlçesi Oğulbey Mahallesi 60 ve 61 nolu Parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında E:0,50 Yençok:6,50 m olarak koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın, E:0,50 Yençok:9,50 m koşullarında “Toplu İşyerleri Alanı(Plazalar)” olarak onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uymadığından alanın onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 59, 60 ve 61 nolu parsellere ilave olarak 64 nolu parselinde eklenerek 60, 61 ve 64 nolu parselin onaylı 1/5000 planda olduğu gibi tamamının Emsal:0.50 Yençok:9.50 koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Plazalar)” olarak planlanması, 59 nolu parselin 64 nolu parselle birleştirilerek alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda Emsal:2.50 Yençok:Serbest, koşullarında Turizm-Konaklama Tesis alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

413 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Remil (Yenişehir) Mahallesi Parsel No:386 'de kayıtlı alan üzerinde ''Eğitim Tesis Alanı'' yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

414 Nolu Karar:    İlimiz Suruç İlçesi Aligör Mahallesi Parsel No:649’da kayıtlı alan üzerinde yürürlükteki imar planında ‘Askeri Alan’ olarak planlı alanın ‘Sosyal Tesis Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

415 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Ada no:4964 Parsel no:1-2'de kayıtlı alan üzerinde Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 127 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kaldırılan yolun güneyde bulunan 5786 ada 1 nolu parselin herhangi bir muvafakatnamesinin bulunmaması sebebiyle iptal edilen 10 metrelik yolun plana eklenerek alanın plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülerek değiştirilmesinin kabulüne,

416 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Batıkent Mahallesi Ada No:4415 Parsel No:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yürürlükteki imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

417 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Hırbetisalim Mahallesi Ada no:165 Parsel no:2'de kayıtlı alan üzerinde "Sosyal Tesis Alanı(Özel Yurt Alanı)" yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde Yençok: Serbest E:1.00 yapılaşma koşulunun Yençok:23.50 m E:1.00 olarak değiştirilmesinin kabulüne,

418 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi parsel no:2082'de kayıtlı alan üzerinde "Ayrık Nizam 4 kat Taks:0,35 Kaks:1,40" yapılaşma koşullarıyla Konut Alanı olarak planlı alanın "Ayrık Nizam 5 kat Taks:0,28 Kaks:1,40" koşullarıyla değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

419 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Çakmaklı Mahallesi parsel no:126'da kayıtlı alan üzerinde "Belediye Hizmet Alanı" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

420 Nolu Karar: İlimiz Ceylanpınar İlçesi Merkezi İşletmesi Mahallesi parsel no:4809'da kayıtlı alan üzerinde "Belediye Hizmet Alanı" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

421 Nolu Karar: Haliliye İlçesi Ağviran Mahallesi Ada no:125 Parsel no:1'de kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali (Enerji Üretim Alanı)" yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

422 Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 274 kararı ile onaylanan İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi Ada No:1820 Parsel No:3,4,5,6,7,8,9 ve 10' da kayıtlı alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.06.2017 ve 30.07.2017 tarihleri arasında ilan askı işlemleri yapılmış olup ilan askı işlemleri süreci içerisinde Mehmet ŞEYMUSOĞLU ve Aynizeliha ŞEYMUSOĞLU adına vekaleten Deniz ARSLAN’a ait 19.07.2017 tarih ve E-4056 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiş ve  Plan Değişikliğinin iptal edilmesinin kabulüne,

423 Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarih ve 1.Birleşim kararı ile komisyonumuza havale edilen; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2017 tarih ve E.9519 sayılı yazısı için komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi Ada No:5732 Parsel No:2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde “Ticaret Alanı” olarak planlı alanın “Kamu Hizmet Alanı ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

424 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi Ada No:783 Parsel No:297 ve 71'de kayıtlı alan ve çevresinde hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itirazın Eyyübiye Belediyesi tarafından kabul edilip onaylanmasıyla yapılan düzenlemede mevcut planda devamlılığı olan yolun belli bir kesimde daraltılması sebebiyle; plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülüp değiştirilmesinin kabulüne,

425 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 1006 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,

426 Nolu Karar: İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Ada No:171, Parsel No:1’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

427 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Almaşar Mahallesi Parsel No:591'de kayıtlı alan üzerinde ''Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali)'' yapımına yönelik onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde E:0.20, Yençok:6.50 olan yapılaşma koşulunun E:0.15, “Yençok= yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir.”  şeklinde düzenlenerek değiştirilmesinin kabulüne,

428 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı Mahallesi Ada no:53 Parsel No:1’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış ‘Ticaret Alanı’ olarak planlı alanın ‘Sosyal Tesis Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

429 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi Ada no:2686 Parsel no:1'de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında "Blok Nizam 5 Kat" imarlı alanın "Taks:0,25 Kaks:2,00 ve Ayrık Nizam 8 kat" koşullarında planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinde alanın plan değişikliği öncesi durum olan ''Blok Nizam 5 Kat'' olarak değiştirilmesinin kabulüne,

430 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü ilçesi Maşuk-Aşık Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Karaköprü İlçesi Maşuk-Aşık-Mehmetcik ve Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi sınırları içerisinde belirtilen alanda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,

Karar verilmiştir.

        Ekim   Ay’ı  Meclis Toplantısı 09/10/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı