Haziran-2017 Meclis Kararları Özeti

Toplantı Tarihi  13 Haziran Salı 2017
Toplantı Saati  14:00
Birleşim  5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama  

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
HAZİRAN-2017 MECLİS KARARLARI ÖZETİ
 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 12.06.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

ŞUSKİ GENEL KURULU

11 Nolu Karar:  İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US’un yetkili kılınmasının kabulüne,

12 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Elektrik kullanımından kaynaklanan gecikmiş borcun İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum hesabına aktarılması işi için olmak üzere toplam 46.149.701-(kırkaltımilyonyüzkırkdokuzbinyediyüzbir)TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye yetki verilmesinin kabulüne,

13 Nolu Karar: Elektrik kullanımından kaynaklanan gecikmiş borcun İller Bankasınca kredilendirilerek doğrudan ilgili alacaklı kurum hesabına aktarılması işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 46.149.701-(kırkaltımilyonyüzkırkdokuzbinyediyüzbir)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak İdaremiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce İdaremize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İdaremiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, İdaremizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, İdaremize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US yetkili kılınmasının kabulüne,

14 Nolu Karar: DEPSAŞ ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol çerçevesinde ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye imza yetkisi verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 13.06.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

242 Nolu Karar: İlimizde bulunan Katı ve Atık Su Tesislerinin Durumu ve yerinde incelenmesi konusunda gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

243 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan sosyal faaliyetler ve yardımlar ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

244 Nolu Karar: İlgi yazıda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şanlıurfa Kuzeydoğu Çevre Yolu (Buluntu Hoca Bulvarı) şehir trafiğinin rahatlatmak amacıyla belirtilen yol güzergahının kamulaştırılmasının kabulüne,

245 Nolu Karar: İlimiz Birecik ilçesi Hoca Şerif  mahallesi Ada :234 Parsel:1, 2, 3, 4,5,6,7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ile Saha Mahallesi Ada:203 Parsel:20’de kayıtlı taşınmazlar uygulama imar  planına göre yol ve park alanlarına tekabül eden taşınmazların kamulaştırılmasının kabulüne,

246 Nolu Karar: Eyyübiye ilçesi Koçören Mahallesi Mevkiinde bulunan yaklaşık 235 hektar alanda kuruluş çalışmaları devam eden, Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  Kuruluş için gerekli olan protokolde yer alacak kurum ve kuruluşların Şanlıurfa Valiliği’nin koordinasyonunda bir İşbirliği Protokolü ile belirlenmesi için, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına yetki verilmesinin kabulüne,

247 Nolu Karar: Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclisinde görev almak üzere Asil Üyeliğe Meclis Üyeleri; Ahmet Haşim İNAN, Mustafa DEMİRYERİ, Aydın YENER, Yedek Üyeliğe; Ali SAMAR, Levend ÇELİK’in seçilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.06.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

248 Nolu Karar: Başka illerde ve İklimlerde yetişen ürünlerin araştırılması ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

249 Nolu Karar:  ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “ŞUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

250 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Abone Tarifelerinde Ücret Artışı” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

251 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “2017 Mali yılında kaynağı gösterilen gelir artışına istinaden Ek Bütçe yapılması ve yapılacak ek bütçenin de ilgili Daire Başkanlıklarının bütçe ödeneklerine aktarılması” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

252 Nolu Karar: Çevre Düzenlemesi ve Yeşil Şanlıurfa ile ilgili Ağaçlandırma Çalışmaları ile ilgili   Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 15.06.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

253 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Yaylacık Mahallesi 362 ve 366 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun" alanının büyütülmesi ve "Konaklama ve Ticaret Alanı" olarak, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; "Konaklama Tesisi ve Ticaret Alanı" için E: 3.00 Yençok: Serbest olarak belirtilen yapılaşma koşulunun, E:2.50 Yençok:15 kat ve "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" için E:0.40 Yençok: 9.50 metre olarak belirlenen yapılaşma koşulunun, E:0.40 Yençok: 6.50 metre olarak değiştirilmesinin kabulüne,

254 Nolu Karar: İlimiz, Bozova İlçesi, İncirli Mahallesi, 255 nolu parsel üzerinde “Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu” yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

255 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Burç Mahallesi 162 ada 4 parsel ve 150 ada 2 parselde  (eski 287 parsel) kayıtlı taşınmaz üzerinde “Hayvan Pazarı, Mezbahane ve Sosyal Tesis Alanı” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

256 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde kavşak ve yol düzenlemesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

257 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi Parsel no: 930 ve 931'de kayıtlı alan üzerinde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 592 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

258 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada no: 3775 Parsel no: 1'de kayıtlı alan üzerinde "Özel Eğitim Tesis Lojman Alanı" olarak planlı alanın "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

259 Nolu Karar:  İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi ada no: 12 Parsel no: 24-25-34 kayıtlı alan üzerinde mevcut planda “Müze” olarak kayıtlı alanın “Kütüphane” olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

260 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi Ada No: 4098 Parsel No: 1'de kayıtlı ve yürürlükteki Nazım İmar Planında "Diyanet Eğitim Merkezi ve Otopark Alanı" olarak planlı alanın tamamının "İbadet Alanı" olarak düzenlemesine yönelik Büyükşehir Belediye meclisinin 11.08.2016 tarih ve 402 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde 26 metrelik yola bakan cepheden 5 metre çekme uygulanması koşulu ile değiştirilmesinin kabulüne,

261 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi ada no: 2317 parsel no: 18' de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında "TAKS:0.35 KAKS: 1.75 Ayrık Nizam 5 Kat" olarak planlı alanın "TAKS: 0.25 KAKS: 1.75 Ayrık Nizam 7 Kat" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

262 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi 658 Ada 23 nolu Parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

263 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Beyşakası Mahallesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

264 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada no: 3581 Parsel no: 2-5-7-8'de kayıtlı alan üzerinde mevcut planda "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

265 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Gölbaşı mahallesi 767 ada 13 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde ‘Ticaret Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

266 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Alpi Mahallesi Parsel No: 209 (Toplulaştırma sonucunda Ada No: 101 Parsel No: 2, 3, 4, 5, 6, 7) üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

267 Nolu Karar:  İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka mahallesinde bulunan ekli krokide sınırları belirtilen alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu teklifi, Şehircilik ve Planlama ilkelerine uymadığından reddedilmesinin kabulüne,

268 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Oğulbey mahallesi 59, 60 ve 61 nolu parsellere ilave olarak; 64 nolu parselin, ekli krokide sınırları belirtilen alanın A ile belirtilen kısmı üzerinde  Konaklama Tesis Alanı, B ve C ile belirtilen alan üzerinde ise K.D.K.Ç.A olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

269 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi Ada no: 308 Parsel no: 3'te kayıtlı alan üzerinde mevcut imar planında "Ayrık Nizam 3 Kat Taks: 0.25 Kaks: 0.75" yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" olarak planlı alanın yapılaşma koşullarının Meri Maşuk (TOKİ) Revizyon Uygulama İmar Planına uyarlanarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

270 Nolu Karar:  İlimiz Haliliye İlçesi Şeyhçoban Mahallesi Parsel no: 533'de kayıtlı alan üzerinde yürürlükteki imar planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı ve doğusunda 10 metrelik yol bulunan alanın "Toplu İşyeri Alanı (PTT Dağıtım ve Toplama Merkezi)"olarak değiştirilip doğusunda bulunan 10 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

271 Nolu Karar:   İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın (Karşıyaka) Mahallesi Ada no: 3093 Parsel no: 1-2-3 ve 8'de kayıtlı alan üzerinde mevcut planda "Ayrık Nizam 8 kat, TAKS: 0.20 KAKS: 1.60" koşullarında "Konut Alanı" olarak planlı alanda 1-2 ve 8 nolu parselin birleşerek inşaat yapması ve 3 nolu parselin de eski imar koşulu olan ayrık nizam 3 kat Task: 0.30 Kaks: 0.90 olarak düzenlenmesi yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde 1-2 ve 8 nolu parselin birleşerek Ayrık Nizam 8 kat, TAKS: 0.20 KAKS: 1.60" koşullarında yapılaşması, 3 nolu parselinde yürürlükteki imar planı koşulları olan Ayrık Nizam 8 kat, TAKS: 0.20 KAKS: 1.60" koşullarına  dönüştürülerek değiştirilmesinin kabulüne,

272 Nolu Karar:    İlimiz Eyyübiye İlçesi Külünçe Mahallesi Ada no: 125 Parsel no: 1'de kayıtlı alan üzerinde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" olarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.11.2016 tarih ve 535 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı E: 0.30 olacak şekilde düzenlenip değiştirilmesinin kabulüne,

273 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü ilçesi Seyrantepe (Maşuk) Mahallesi 295 ada 1 nolu parselde  hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

274 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi Ada No: 1820 Parsel No: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10' da kayıtlı ve mevcut imar planında "Konut+Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı" olarak düzenlemesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

275 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi 3294 Ada 1 parsel ve 2519 nolu parseller “Konut Alanı” olarak planlı olup, söz konusu alanın "Teknik Alt Yapı Alanı (Trafo Merkezi)" olarak  düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinde mülkiyet sahibi olan Maliye Hazinesinin olumsuz görüşü sebebiyle teklifin reddedilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.06.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

276 Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Kendirci (Onikiler) Mahallesinde 5,06 hektarlık alan ve Yenice (Osmanlı) Mahallesinde 27,5 hektarlık Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen alanların dönüşümünde rezerv alanı olarak, amacı doğrultusunda kullanılması şartıyla talep edilen taahhüdün Eyyübiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın müşterek ve eşit şartlarda sorumlu olmasının kabulüne,

277 Nolu Karar: Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan İlimiz, Karaköprü İlçesi, Esentepe Mahallesi 3981 ada 3 numaralı parselde kayıtlı merkez Otogar, Viranşehir İlçesi, Şırnak Mahallesi 1468 ada 2 numaralı parselde kayıtlı Viranşehir İlçe Otogarı ile Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi, 2027 ada 8 numaralı parselde kayıtlı Siverek İlçe Otogarı ve bu otogarlardaki kırsal otobüs terminalleri ile bunlara bağlı otopark ve eklentilerini işletilmesi ve diğer iş ve işlemlerin gerekli uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 10(On) yıllığına ihale ile kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne,

278 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada no: 48 Parsel no: 1-2-3-4-5'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi, Şehircilik ve Planlama ilkelerine uymadığından reddedilmesinin kabulüne,

279 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi İbrik Mahallesi Ada No: 111 Paresel no: 4'de kayıtlı alan üzerinde ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)'' yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.06.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

ŞUSKİ GENEL KURULU

15 Nolu Karar: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlükten havaleli teklif yazısında; 2017 Yılı mali yılı bütçesinde ek bütçe yapmaya ihtiyaç duyulduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesine (3 ncü fıkrası) istinaden;

46.63.03.31 Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığının (0630 Fonksiyonel sınıflandırma) 03.05 Hizmet Alımları 2.600.000,00 TL olmak üzere toplam 112.628.701,00 TL Ek Bütçe yapılması ve yapılacak ek bütçenin de ilgili Daire Başkanlıklarının bütçe ödeneklerine aktarılmasının kabulüne,

16 Nolu Karar: ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün teklif yazısı ve ekinde sunulan 28 maddeden ve 29 sayfadan oluşan ŞUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Temmuz Ay’ı  Meclis Toplantısı 10/07/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı