Göbeklitepe Kültür ve Turizm Fuarı İptalı Hakkında Duyuru

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.12.2021 tarihli ve 19782 sayılı“İl Tanıtım Günleri” hakkındaki yazısı ekte gönderilmiş olup, söz konusu yazı ile,

İllerimizin sahip oldukları doğal güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve folklorik değerlerinin özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza duyurulması, bölgesel ya da ulusal düzeyde farkındalık oluşturulması ve bu vesileyle ilin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla “il tanıtım günleri” şeklinde organizasyonlar yapıldığı,

İl tanıtım günlerinde istenilen faydanın elde edilmesi için konunun bizzat Valilerimizin koordinasyonunda yerel yönetimler, başta il kültür ve turizm müdürlükleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri vb. tüm paydaşlarının katılımıyla ele alınması ve belirli bir plan ve hedef doğrultusunda sürecin yönetilmesi büyük önem taşıdığı,

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığınca İl Tanıtım ve Geliştirme Programı hazırlandığı, bahse konu program kapsamında ilimizin turizm potansiyelini artırmak için çalışan ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan valilik, il kültür ve turizm müdürlüğü, belediyeler, kalkınma ajansı, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, turizm sektörü kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Valilerin başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu’nun oluşturulduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun sorumlulukları arasında;

 • Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen tanıtım faaliyetleri ile yerelde yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu,
 • Paydaşların il ve alt destinasyonlarının tanıtımı için yürüttükleri benzer çalışmaların bütüncül şekilde  ele alınması ve destinasyonun tanıtım yaklaşımının tek bir bakış açısı altında toplanması,
 •  Etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya konulması ve destinasyon markalaşma süreçlerinin güçlendirilmesi,
 • Sonuç odaklı kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarının yapılması,
 • Planların dijital dünyada görünür kılınması, il ve alt destinasyonlarına ilişkin içerik üretilmesi, sürdürülebilir ve öğrenen destinasyon çalışma modelinin oluşturulması, gibi konularda etkin bir koordinasyon sağlanması hususlarının yer aldığı, Öte yandan son dönemlerde Valilikler veya il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata geçilmeden sadece bir dernek ya da kuruluş tarafından ilin genelini ilgilendirecek şekilde il tanıtım günü şeklinde faaliyetlerde bulunulduğu/bulunulmaya çalışıldığı, bu durumun da ilin genel tanıtımına katkı sağlamaktan daha ziyade dağınıklığa ve kamu kaynaklarının israfına neden olduğu belirtildiği,

Bu kapsamda;

 1. Valiliğimizin başkanlığında toplanan İl Tanıtma ve Geliştirme Kurulu tarafından ele alınıp yapılması kararlaştırılmayan hiçbir faaliyetin “İl Tanıtım Günleri” adıyla gerçekleştirilmesine izin verilmemesi,
 2. Tanıtım faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınabilmesi için turizm sektör temsilcileri veya sivil toplum kuruluşlarınca müstakil olarak gerçekleştirilecek etkinliklerin de öncesinde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunda değerlendirilmesi,
 3. İl Tanıtma ve Geliştirme Kurulunca alınan karar doğrultusunda yapılacak olan il tanıtım günlerine ilişkin her türlü planlama ve hazırlık çalışmaları ile programın icrasının muhakkak Valiliğimizin koordinasyonunda gerçekleştirilmesi,
 4. Başka bir ilin tanıtım günleri kendi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilin valilerince, düzenlenen etkinliğin yukarıda belirtilen esaslara uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi, gerekli şartları taşımayan etkinliklerin il tanıtım günü adıyla yapılmasına müsaade edilmemesinin gerektiği,

 5.  “İl Tanıtım Günlerinin” İl Tanıtma ve Geliştirme Kurulu tarafından ele alınıp kararlaştırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin sekreteryası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülerek gerekli koordinasyon sağlanacaktır. Söz konusu uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi için; kaymakamlıklar ile kolluk birimlerimizin sıralı amirleri tarafından gerekli takiplerin yapılması ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir koordinasyon sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

  Bilgi ve gereğini rica ederim.

Eklenme Tarihi: 14.12.2021 15:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı