Aralık-2016 Meclis Kararları

 

Toplantı Tarihi 12 Aralık Pazartesi 2016
Toplantı Saati 14:00
Birleşim 5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARALIK-2016 MECLİS KARARLARI ÖZETİ


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.12.2016 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   her hangi bir karar alınmamıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 13.12.2016 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

581 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeni açılan engelli koordinasyon merkezinin komisyon tarafından yerinde görülerek ve engelli vatandaşlarımızın görüşleri alınarak verimli çalışabilmeleri konusunda bir çalışma yapılması için konunun Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

582 Nolu Karar: Mevsim gereği artan gribal enfeksiyonlara karşı gerek toplu taşıma gerekse toplu yaşam alanlarında halkın bilinçlendirilmesi konusunda bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

583 Nolu Karar: İlimizde tarımsal üretimde basınçlı sulama sisteminin önemi ve kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması konusunda bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

584 Nolu Karar: İlimizde ekmek üretimindeki kalitenin düşme nedenleri ve çözüm yollarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

585 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde bulunan koordinatörler bünyesinde çalışan iş makinelerin durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması için konunun Kırsal Kalkınma Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

586 Nolu Karar: Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Belsan'a ait otobüslerin doğalgazlı hale getirilmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,
 
587 Nolu Karar:  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan Pazar yerlerinin Spor alanlarına dönüştürülmesi ile ilgili raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

588 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Engelli kişilerin kendine yeterli bir birey olarak yetişmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

589 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Karacadağ kayak merkezi ile ilgili çalışmalar   ile ilgili raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.12.2016 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   her hangi bir karar alınmamıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 15.12.2016 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 

ŞUSKİ GENEL KURULU
28 Nolu Karar:
Suruç İlçesi Atık su arıtma Tesisi Kesin projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 200.000,00.-(ikiyüzbin)TL kredi kullanılması; krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak İdaremiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce İdaremize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İdaremiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, İdaremizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, İdaremize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ŞUSKİ YÖNETİM KURULU'nun yetkilendirilmesinin kabulüne,

29 Nolu Karar: ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği'nin Kaçak Su Kullanımı Başlıklı 72. Maddenin 9. bendinden sonra gelmek üzere;
       1- İdare, İmar Mevzuata uygun yapılarda Abonesiz kaçak su kullananları re'sen abone yapabilir.
      2- İmar Mevzuatına uygun olmayan yapılar için re'sen abonelik yapılamaz. Ancak sözleşme yapılmadan kaçak su kullanıcısının ismine ceza tahakkuku yapılır ve tahsili cihetine gidilir. Ödemeyenler hakkında yasal takip başlatılır. Maddelerinin eklenmesinin kabulüne,

30 Nolu Karar: ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda 40.649.702,00.TL tutarındaki Elektrik Tüketim bedelinin ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması,  krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ŞUSKİ Genel Müdürü'nün yetkilendirilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.12.2016 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

590 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 561,562,573 nolu parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yapılaşma koşullarının Bitişik Nizam 2 kat Taks:0.50 Kaks:1.00, yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yollardan 5 metre olması ve plan notlarına ''Belirtilmeyen hususlarda; 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri geçerlidir'' notunun eklenmesi koşulları ile kabulüne,

591 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi Ada No: 2092 Parsel No: 1,2,3,4,5 Ada No: 2113 Parsel No: 1,2 Ada No: 3545 Parsel No: 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada No: 3546 Parsel No: 1,2,3,4 Ada No: 3547 Parsel No:1,2 Ada No: 3548 Ada No: 1' de kayıtlı alanlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

592 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi 930 ve 931 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

593 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Ağılcık Mahallesi 47 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

594 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada No: 1381, Parsel No: 3'de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

595 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No: 83, Parsel No: 300'de kayıtlı alan üzerinde Ayrık Nizam 8 Kat konut alanı olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

596 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi Ada No:163 Parsel No:2 de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında "Akaryakıt ve LPG İstasyonu" olarak planlı alanın "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi şehircilik ve planlama ilkelerine uymadığından Reddedilmesinin kabulüne,

597 Nolu Karar:  İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada No: 98 Parsel No:16'da kayıtlı alan üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın Özel Koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

598 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi 234 nolu Parsel üzerinde  Güneş Enerji Santrali yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2016 tarih ve 294 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

599 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi Parsel no: 232 üzerinde Güneş Enerjisi  Üretim Alanı yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2016 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

600 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi Ada No: 1832 ve Ada No: 1833'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

601 Nolu Karar:  İlimiz Haliliye İlçesi Nokta Mahallesi Ada no:115 Parsel no:3 kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Emsal:0.20, Yençok:6.50 koşullarında "Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; "Emsal:0.15, Yençok:6.50" koşullarında "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

602 Nolu Karar:   İl Hıfzısıhha Kurulu 26.04.2016 tarih ve 4 nolu kararı ile İlimiz Ceylanpınar İlçesi 510 ada, 1 nolu parselin mezarlık yeri olarak kullanılması kararı alınmıştır. Söz konusu alanın Mezarlık Alanı yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

603 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karataş Mahallesi 157 ada 1 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

604 Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi Karataş Mahallesi 130 ada, 2 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

605 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Yoğunca Mahallesi 24 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

606 Nolu Karar:  İlimiz Haliliye İlçesi Diphisar Mahallesi 3 nolu parselde (Toplulaştırma projesi sonrasında 121 ada 1 nolu Parsel ve 122 ada 1 nolu parsel olarak değiştirilmiştir) kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

607 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Keçili Mahallesi 144 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

608 Nolu Karar: İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Parsel no:376'da kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 446 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Emsal: 0.20, Yençok: 6.50 koşullarında "Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; "Emsal: 0.15, Yençok: 6.50" koşullarında "Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali)" olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

609 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi Ada No:126, Parsel no:15 kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığının 21.07.2016 tarih ve 331 nolu meclis kararı ile onaylanmış 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

610 Nolu Karar: Birecik İlçesi Tüten (Karababa) Mahallesi 188 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı( 250 Baş Besi Hayvancılığı Tesisi) yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde plan notlarına "parselin planlanan alanında ifraz yapılamaz" plan notunun eklemesi koşulu ile kabulüne,

611 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sınırları içerisinde bulunan Şanlıurfa-Mardin yolu ile Şanlıurfa-Akçakale yolunu birbirine bağlayan Çevre Yolu güzergâhı üzerinde Trafo yerlerinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,
 
612 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Sınırları içerisinde bulunan Şanlıurfa-Gaziantep yolu ile Şanlıurfa-Akçakale yolunu birbirine bağlayan Çevre Yolu güzergâhının düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

613 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesi 2183 parselde yapılan plan değişikliğine yönelik, 03.01.2013 tarih ve 15 sayılı Karaköprü Belediye Meclis Kararıyla reddedilmiş olan itiraz, Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi 2013/1558 esas no ile açılan davada 2016/270 sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olduğu ancak talep edilen plan değişikliğinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığından reddedilmesinin kabulüne,

614 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no: 2056, Parsel no: 5, 6, 7 ve 8'de kayıtlı, yürürlükteki uygulama imar planında  Konut Alanı olarak planlı alanın Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; bölgesel bütünlük sağlamadığından eski haline dönüştürülmesinin kabulüne,

615 Nolu Karar:  İlimiz, Harran İlçesi, Kuruyer Mahallesi 114 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun sınır düzenlemesine yönelik  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve  300  sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış ve Harran Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

616 Nolu Karar: İlimiz, Suruç İlçesi, Kızılhöyük Mahallesi 332 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan Akaryakıt Satış İstasyonuna LPG Tesisi ilave edilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

617 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Şanlıurfa Güneybatı Çevreyolu, Küçükhan ve Altın Mahalleleri arasında kalan alan ile ilgili hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

618 Nolu Karar: İlimiz, Karaköprü İlçesi, Akbayır Mahallesi sınırlarında bulunan 5564 ada, 1 nolu parsel ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Ocak   Ay'ı  Meclis Toplantısı 09/01/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı