Büyükşehir Belediye Başkanlığından Aralık-2020 Meclis Kararları Özeti İle İlgili Duyuru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.12.2020 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

515 Nolu Karar: Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

516 Nolu Karar: Mevcut tabloda belirtilen yasa gereği Yapı Kayıt Belgesi alınmış 15 adet taşınmazın Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışının yapılması için Belediye Encümeni’ne yetki
verilmesinin kabulüne,

517 Nolu Karar : Ekli krokilerde gösterilen Dutluca, Eskin Mahallelerinde 160.89 ha ve Yaylak Mahallesinde 108.88 ha alan üzerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olarak ilan edilmesini, Bozova İlçe Belediyesine, 5393 sayılı kanunun 73. Maddesin de her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir, ifadesinde zikredilen hususlar kapsamında imar planları yapma yetkisi hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri yapmak üzereKentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama yetkisinin Bozova Belediyesineverilmesinin kabülüne,

518 Nolu Karar: Ekli krokilerde gösterilen Kırbaşı Mahallesinde 325.17 ha alan üzerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olarak ilan edilmesini, Hilvan İlçe Belediyesine, 5393 sayılı kanunun 73. Maddesin de her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir, ifadesinde zikredilen hususlar kapsamında imar planları yapma yetkisi hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri yapmak üzereKentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama yetkisinin Hilvan Belediyesine verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 15.12.2020 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

519 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,

520 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

521 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

522 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 16.12.2020 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

523 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

524 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

525 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

526 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 17.12.2020 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

527 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

528 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

529 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

530 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 18.12.2020 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

531 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 196 ada 1 parsel ve 210 da 13,14,15 parsellerde kayıtlı ve mevcut uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı(Sosyal
Tesis) olarak planlı alanda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 121 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan Değişikliğinin kabulüne,

532 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın(Yeşildirek) Mahallesi 1462 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve meri imar planında Ayrık Nizam 5 katlı, Taks:0.35 Kaks:1.75, ön bahçe çekme mesafesi 5 metre yapılaşma koşullarında planlı iken, Ayrık Nizam 6 kat, Taks:0,30, Kaks,1,75 ön bahçe çekme mesafesi 5 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 11.09.2020 tarih ve 169 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

533 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk(mimar sinan) Mahallesi ada no:20 parsel no:4'te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 176
sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

534 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Dinlence Mahallesi Parsel no:432 ve 433’te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

535 Nolu Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu; İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi batı bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliğinin kabulüne,

536 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesi ada no:5927 parsel no:2’de Üniversite Alanı olarak planlı alanın Eğitim Alanı ve Kamu Hizmet Alanı(Emniyet Hizmet Alanı) olarak düzenlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih ve 273 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne

537 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Çalışkanlar Mahallesi sınırlarında "Ticaret Alanı (Otogalericiler Sitesi)"amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın kabulüne,

538 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırları içinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içinde yapılan öneriler ve itirazlar komisyonumuzca değerlendirilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, ilgili mevzuat uyarınca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne, Karar verilmiştir.

 


                                                                    Ocak Ayı Meclis Toplantısı 11/01/2021 'de saat 14.00'de yapılacaktır.

                                                                                                           İLGİLİLERE DUYRULUR

Eklenme Tarihi: 28.12.2020 12:55

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı