Eski Halfeti - Rum Kale - Savaşan Mahallesi güzergahında 34 Adet Tekne Hat Kiralama İhalesi

 1. Aşağıda güzergâh adı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, İç Su Aracı (Yolcu Taşıma Teknesi) Taşıma Hattı Kiralama 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

 

Güzergâh Adı

 

Tekne

Sayısı

Kira Süresi

Kapasitesine göre kişi başı Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi Saati

Eski         Halfeti-Rum        Kale

Savaşan Mah.

34

10 yıl

750,00

%3

03.09.2020

11:10

 

 1. İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 03/09/2020 Perşembe günü saat 11:10 da Büyükşehir Belediye Encümenince yapılacaktır.
 2. İç Su Aracı (Yolcu Taşıma Teknesi)Taşıma Hattı Kiralama şartnamesi Hamidiye Mah. Abdulkadir Karahan Cad. 275. Sok. (D.S.İ Bahçesi İçi) Haliliye/ Şanlıurfa Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 3. Geçici teminat miktarı toplam teknelerin teklif bedelinin % 3 ü kadar teminat yatırılacaktır.
 4. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
 5. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,
 6. Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
 7. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
 8. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 9. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
 10. Noter tasdikli imza sirkülerini,
 11. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi belirtilmesi.
 12. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 13. Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
 14. İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 15. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 16. Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 17. Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 18. İç Su Aracı (Yolcu Taşıma Teknesi) Taşıma Hattı ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 03/09/2020 Perşembe günü saat 11:10 da kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi encümen salonuna teslim edeceklerdir.
 19. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
 20. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir
 1. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin          :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Ulaşım Daire Başkanlığı

Hamidiye Mah. Abdulkadir Karahan Cad. 275. Sok. (D.S.İ Bahçesi İçi) Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 313 85 63 Faks : 0 414 313 85 64 www.sanliurfa.bel.tr

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/08/2020-E.15046

Eklenme Tarihi: 26.08.2020 12:11

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı