Mart Ayı Meclis Kararları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.03.2022 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

129 Nolu Karar: Üstgeçitlerin önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
130 Nolu Karar: Karahantepe’nin ilimiz turizmine etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
131 Nolu Karar: Kuraklığın yol açtığı sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
132 Nolu Karar: Kırsal nüfusun ekonomiye etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
133 Nolu Karar: Savaşların toplumlar üzerindeki etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
134 Nolu Karar: Kimyasal gübrelemenin toprağa etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
135 Nolu Karar: Kentsel dönüşümün şehirler üzerindeki etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
136 Nolu Karar: Kültürel çatışmanın neden olduğu sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
137 Nolu Karar: Yaşlılık döneminde karşılaşılan sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
138 Nolu Karar: Multiple Skleroz yani MS hastalığının nedenleri ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
139 Nolu Karar: Aile bütünlüğünün korunması ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
140 Nolu Karar: Kalp krizinin yol açtığı ölümler ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
141 Nolu Karar: Birim Kurulması ve Yönetmelik Değişikliği ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
142 Nolu Karar: 2021 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
143 Nolu Karar: Karaköprü Belediyesi Ek Bütçe talebi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 15.03.2022 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

144 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
145 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
146 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
147 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 16.03.2022 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

148 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
149 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
150 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
151 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 17.03.2022 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

152 Nolu Karar: Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Sosyal Tesis niteliğinde olan 12 adet tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi, BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devrinin reddedilmesi ve
10 yıla kadar kiralanması için Encümene Yetki Verilmesinin kabulüne,
153 Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğin 27. maddesinin 1.fıkrası gereğince tanzim edilen Karaköprü Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesinin bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı yetersiz
olduğu görülmüş olup, belirtilen ödenek kalemlerine toplam 132.800.000,00 TL ödenek konulmasının kabulüne,
154 Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi çerçevesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının ilgi sayılı yazısı gereği Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğünün kapatılması; Giderler Şube Müdürlüğü ile Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün
kurulması ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
155 Nolu Karar: Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi, Şehitlik (Atatürk) Mahallesi, 1033 ada 6 parsel nolu taşınmaz ve çevresi üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazlara yönelik komisyonumuzca yapılan incelemede; mahalle sakinlerinin mahallelerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” istememelerinden dolayı itirazların kabul edilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesinin kabulüne,

156 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2016 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 16.09.2021 tarih ve 2021/827 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Mahkemenin iptal kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 11.11.2021 tarih ve 579 sayılı meclis kararı ile onaylanarak ilanaskıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına 30 günlük askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup; İtirazlar Mahkeme Kararında belirtilen gerekçelere aykırılık (Nüfus Artışı ve Ulaşım) teşkil ettiğinden reddedilmesinin kabulüne,
157 Nolu Karar: Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Türkmeydanı Mahallesi 577 ada 3-43-44-45- 46-48-49-50-51-52-84 ve 85 parsel nolu taşınmazlar ve çevresine yönelik Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/812 nolu Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli KorumaAmaçlı Nazım İmar Planı dosyası, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karar alınmasının kabulüne,
158 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik Viranşehir Belediye Meclisinin 08.03.2022 tarih ve 42 sayılı kararında belirtilen “söz konusu itirazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama imar konusu olmadığından dolayı reddedilmesi” kararının kabulüne,
159 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Batıkent)Mahallesi 5078 ada 1 ve 2 parsel, 5079 ada 1,2,3,16,18,20 ve 22 parseller ile Mehmetçik Mahallesi 153 ada 1 ve 2 parseller üzerinde kayıtlı Askeri Alan E=0.50 Hmax=Serbest olarak planlı alanın, Askeri Alan E=0.50 Yençok=30.5 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde yapılan değişikliklerin sadece Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli Karaköprü İlçesi Batıkent mahallesi 5079 ada 20 parsel için geçerli olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
160 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi 1888 parsel numaralı taşınmaz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 513 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Bozova Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 7 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde, Ticaret+Konut Alanı ile Ticaret Alanı arasına 7 metre enkesitli yol ile ayrılarak değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
161 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında Küçük Sanayi Sitesi(KSS) yapımına yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 511 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve
Bozova Belediye Meclisinin 06.01.2022 tarih ve 8 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, çekme mesafesi belirtilmeyen cephelerde çekme mesafesi 5 metre olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
162 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi sınırlarında yapılaşma koşulları değiştirilmeden ada formları, mevcut kadastral duruma göre yeniden düzenlenerek hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarih ve 291 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

163 Nolu Karar: İlimiz sınırları dahilinde, Eyyübiye İlçesi Akçakale Caddesi (8. Noter Önü) Yaya Üst Geçidi, Karaköprü İlçesi Gap Bulvarı Üzeri (Jandarma Kompleksi Önü), Yaya Üst Geçidi, Haliliye İlçesi Yeşildirek Mahallesi (Eski Karayolları Müdürlüğü Önü) Yaya Üst Geçidi, Akçakale
İlçesi Akçakale Devlet Hastanesi Önü Yaya Üst Geçit projelerinin yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
164 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada no:308 parsel no: 1 ve 2'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde mevcut uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 Kat, Taks:0,25 ve Kaks:0,75 yapılaşma koşullarına sahip alanın, parsel büyüklüğü 1-1000 m2 için Taks:0,20, 1000 m2 den büyük parseller için Taks:0,15 ve ada bazlı uygulamalarda Taks:0,12 kadar uygulanmasına yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 142 kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin
kabulüne,
165 Nolu Karar: İlimiz, Ceylanpınar İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanarak ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup;

-“Tarımsal Niteliği Korunacak Alanı(TNKA)” olarak planlı alanlara yapılan 93 adet itirazın; kadastro tespiti yapılan hak sahiplerinin tapularını edinmesi sonrasında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda(TNKA)” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacağından
reddine,
-1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, yolun kendi taşınmazlarına tekabül etmesine yönelik yapılan itirazlardan; Türkiye DOĞAL, Yaşar ÖZER, Abdulgaffur AL, Cuma YILMAZ, Mehmet Azim BÜLBÜL, Ahmet ÇELİK, Mehmet ÇELİK, Sadullah ERSOY ve Eyyüp GÜNTEKİN tarafından 06/10/2021 tarih ve E.58065 sayılı itirazın Özbek Mahallesi sınırlarında 25 metre enkesitli yola tekabül eden parsellerin özel mülkiyete ait olması sebebiyle kabul edilerek yol güzergahının düzenlenmesine ve yola tekabül eden diğer itirazların yolun bütünlüğünü ve devamlılığını bozması sebebiyle reddine,
-Kadastro tespiti belgesi bulunan şahısların 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında
“Park”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Kültürel Tesis Alanı”, “İbadet Alanı”, “Pazar alanı” fonksiyonlarına tekabül eden taşınmazlarına yönelik itirazların kabul edilerek bu doğrultuda planın yeniden düzenlenmesine,
-Erdal ÖKTEN’e ait 28/10/2021tarih ve E.58771 Sayılı ve 28/10/2021 tarih E.58778 sayılı itiraz dilekçelerinde belirtilen alanların kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,

- Hüseyin ÇELİK’e ait 04/11/2021tarih ve E.60134 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,

-Mehmet Salih UMMAN’a ait 27/10/2021tarih ve E.58351 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,

-Ahmet FIRAT’a ait 06/10/2021tarih ve E.53809 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,

-Mehmet KİRAZ’a ait 15/10/2021tarih ve E. 56010 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Serhat DİK’e ait 15/10/2021tarih ve E. 55935 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,

-AbdulbasitAKSAK’a ait 28/10/2021tarih ve E.58707 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı”, “Sağlık Alanı” ve “Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonlarına tekabül eden Seydo Atilla Mahallesi 139 ada 1 parsel nolu taşınmaz haricindeki taşınmazlara yönelik yapılan itirazların, Şanlıurfa Valiliğin 02.04.2021 tarih ve 8287 sayılı yazısında belirtilen “Mülkiyet sorununun çözümüne yönelik Ceylanpınar İlçesine özgü çıkarılan 4706 sayılı Kanunun Geçici 18 inci maddesinin uygulanabilirliğinin yüksek seviyede olabilmesi için üzerinde yoğun yapılaşma bulunan meskun mahal içerisindeki imar planında, kamu hizmeti ve sosyal donatı için ayrılmış taşınmazlardan fiili veya hukuki durumu itibariyle kamu hizmetlerinde kullanılması mümkün bulunmayanların yapılacak revizyon imar planın ile halihazır durum ile azami mülkiyet sınırı dikkate alınmak kaydıyla Kanun kapsamında değerlendirilmesine olanak sağlanması, meskun mahal dışında kalan ve üzerinde yapılaşmanın olmadığı kamu hizmeti ve sosyal donatı için ayrılmış taşınmazların ise fiili kullanım/tesis kadastrosuna bakılmaksızın aynen korunması gerektiği” hususlar gerekçesiyle reddine,

-Mehmet ALKIŞ tarafından yapılan 09/11/2021 tarih ve E.61238 itiraz dilekçesinde belirtilen, “Konut Alanı” olarak planlı Bahçelievler Mahallesi 1143 ada 5 ve 6 nolu taşınmazların “İbadet Alanı” olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne,
-Hasan TOSUN tarafından 27/10/2021 tarih ve E.58280 itiraz dilekçesinde belirtilen, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak planlı Özbek Mahallesi 360 ada 1 nolu taşınmazın “Akaryakıt İstasyonu” ve “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi talebinin kabulüne,
-İbrahim AĞAÇ tarafından 04/11/2021 tarih ve E.59998 sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen, Ceylanpınar Devlet Hastanesi çevresinde fiili olarak kullanılan yolların işlenmesi talebinin kabulüne,

-S.S. Ceylan Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi’ne ait 05/10/2021 tarih ve E.53400 sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen, “ Merkezi İş alanı(MİA)” olarak planlı alanın “Küçük Sanayi Alanı” olarak değiştirilmesi talebinin kabulüne,

-AbdurrahimAKSAK’a ait 28/10/2021 tarih ve E. 58756Sayılı ve28/10/2021 tarih ve E.58758sayılıitiraz dilekçelerinde belirtilen alanların kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-İsmail ALAK’a ait 04/11/2021tarih ve E.60160Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-İsmail CEYLAN’a ait 02/11/2021tarih ve E.59380 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Kenan GÖRKEM’e ait 05/11/2021tarih ve E.60283 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Ömer AKSAK’a ait 28/10/2021tarih ve E.58719 Sayılı ve 28/10/2021 tarih E. 58710 sayılı itiraz dilekçelerinde belirtilen alanların kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının
reddine,

-Hasan YABAŞ’a ait 03/11/2021tarih ve E.59853Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-İsmail BALİ’a ait 08/11/2021tarih ve E.60928 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Cebrail ÖZ’e ait 05/11/2021tarih ve E.60321Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Ferit CANBEYLİ’ye ait 04/11/2021tarih ve E. 60043 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine, -Murat PARLAK’a ait 04/11/2021tarih ve E. 60065 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Salih KAYA’ya ait 04/11/2021tarih ve E.60174 Sayılı itiraz dilekçesinde belirtilen alanın kadastro tespiti belgesi olmadığından itirazının reddine,
-Ali ÇİN, Mehmet BİNAY ve Ömer KÜÇÜKYILDIRIM’a ait itirazlarda belirtilen “Sağlık Alanı” olarak planlı Seydo Atilla Mahallesi 139 ada 1 parsel nolu taşınmazın bölgede okul ihtiyacının olduğu, ilçede yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle bölgede hastane ihtiyacının olmadığı gerekçeleriyle alanın “Eğitim Alanı” olarak dönüştürülmesi talebinin kabulüne,
-İtiraz dilekçelerinde belirtilen taşınmazlarının “Konut Alanı” olarak planlanması talebinde bulunan Şeyhmus BALCA, Abdurrahman SÖYLEMEZ, Ferhan GÜNER, Türkay DENİZ ve İbrahim GÜNDÜZ’e ait taşınmazların 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında zaten
“Konut Alanlarına” tekabül etmesinden dolayı itirazlarının reddine, şeklinde onaylanmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 18.03.2022 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
167 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
168 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
169 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
170 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.
Nisan Ayı Meclis Toplantısı 11/04/2022 'de saat 14.00'de yapılacaktır.
İLGİLİLERE DUYRULUR

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı