Haziran Ayı Meclis Toplantısı İle ilgili Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi

toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :
1-Harran Belediyesine Tahsis
2-Birim İsim Değişikliği
3-Zemin Tahrip Bedeli
4- Akıllı Bisiklet Sistemleri işletme hakkının BELTUR A.Ş’ye devri
5- OSB’de Ayakkabı Fabrikası yapım işi için İLBANK A.Ş ile 20.000.000,00.-TL kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi
6- OSB’ye Su götürme Hizmeti için İLBANK A.Ş ile 20.000.000,00.-TL kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1-Siverek İlçesi Gülabibey Mahallesi 1362 ada 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planında “Gelişme Konut Alanı” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı taşınmazların ”İbadet Alanı” olarak düzenlenmesi yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
2-İlimiz Eyyübiye İlçesi Beyşakası sınırlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarih ve
33 sayılı kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunun 25.05.2021 tarih ve 6225 sayılı kararı
ile uygun görülen Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
3- İlimiz Karaköprü İlçesi Ağızhan Mahallesi ada no:355 parsel no:l'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 82 sayılı karan ile onaylanmış l/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi
4-İlimiz Akçakale İlçesi Koruklu Mahallesi l 19 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde Belediye Meclisinin
|1.03,202l tarih ve l29 sayılı karanyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisinin17.05.202l tarih ve 40 saylı karan ile onaylanmış l/l000 ölçekli Uygulama İmar Plan talebi
5-İlimiz Suruç İlçesi Küçüksergen Mahallesi sınırlan içerisinde |02 ada 2 nolu taşınmaz
üzerinde "İmar Planı" yapılması amacıyla, Şanlıurfa Toprak Koruma Kurulu tarafından 20.04.2021 tarih ve 50 saylı toplantısında görüşülmüş ve oy birliği ile "İmar Planı yapılmasının kamu yaran karan alınması şartıyla uygun olduğu kararına istinaden Çevre Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararın alınması
6- İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi 646 ada 58 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi
7- İlimiz Viranşehir İlçesi Karınca Mahallesi 592 parsel nolu taşınmaz üzerinde "Enerji Üretim Alanı (GES)" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış l/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi
8-İlimiz, Haliliye İlçesi, Ulubağ Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 678 parsel numaralı 202.97I,10 m' yüzölçümlü taşımazın 16.000 m2'lik kısmının "Eğitim Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi
9-İlimiz Hilvan İlçesi Karacurun Mahallesi 214,2l5 parsel ve 665 ada 1 parsel nolu kaytlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış l/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği
10-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 52 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesinde "Konut Alanı" olarak planlı 74l numaralı parsel ve çevresinde kaytlı alanın "Eğitim Tesisi" olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve l/10O0 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Şanlıurfa l. İdare Mahkemesinin 2021/715 Karan ile iptal edilmiştir
11-İlimiz Eyyübiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi 76l ada 21 ve 30 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış l/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği teklif
12-İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamesçit Mahallesi 219 ada 1 parsel, 311 parsel nolu taşınmazlarda hazırlanmış l/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklif

İhtisas Komisyon Raporları;
*

*

*

ŞUSKİ GENEL KURULU ;
1- Tarifeler

Eklenme Tarihi: 12.06.2021 15:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı