GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA AÇILACAK KADROLAR

 

UNVANI SINIFI DERECE ADEDİ
Şef G.İ.H 3 1
Şef G.İ.H 5 1
Şef G.İ.H 7 1
Memur G.İ.H 5 1
Memur G.İ.H 7 1

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA AÇILACAK KADROLAR

 

UNVANI SINIFI DERECE ADEDİ
Mühendis (İnşaat) TH 3 1
Mühendis (Elektirik) TH 5 1
Mühendis (Bilgisayar) TH 8 1
Tekniker (İnşaat) TH 1 3
Tekniker (Bilgisayar) TH 4 2
Tekniker (Elektrik) TH 5 2
Tekniker TH 2 2

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

ŞEF:
 Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.
ÖZEL ŞARTLAR
ŞEF:

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. Kadrolarından herhangi birinde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,

MEMUR:
En az Ortaöğrenim mezunu olmak

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLARDA  AŞAĞIDAKİ GENEL ŞARTLAR ARANIR

Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak. (Önlisans mezunları için 12 yıl, Lisans mezunları için 10 yıl)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAKLARDA  AŞAĞIDAKİ ÖZEL  ŞARTLAR ARANIR
 
Mühendisler
1)Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
Teknikerler
1) Meslek Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı